Careers

总体奖励一致平衡。

在康明斯,您的奖励方案是对您在本公司利益和福利的总体体现,也是使您完成职业生涯的一部分。

康明斯总体奖励方案由以下要素构成:

·        总现金薪酬

·        福利

·        绩效与嘉奖

·        发展机会

·        工作和生活的平衡

我们认识到:经济报酬是您重点考虑的事情之一,我们的基本工资根据绩效和表现为您提供奖励。作为一名康明斯的员工,您将参与浮动薪酬计划,公司发展壮大的同时,您的薪资也会增加。额外福利包括但不限于:

·        社会保障福利(养老金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金)

·        补充医疗保险/牙齿保险/人寿保险和意外伤害保险/重大疾病保险

·        员工援助计划(EAP 咨询)

·        补充养老金计划

·        康明斯员工股票购买计划

·        住房贷款利息援助计划

·        带薪休假